Om kvarka2024-01-18T14:51:45+00:00

Om kvarka

Kvarka är en övre luftvägsinfektion som är mycket smittsam och orsakas av bakterien Streptococcus equi. Sjukdomen kan ge förkylningssymptom, feber, hosta och variga bölder i huvudets och halsens lymfknutor. Utöver ett stort lidande hos drabbade hästar, leder sjukdomen till svåra ekonomiska konsekvenser inom hästnäringen.

Hos en del av hästarna kvarstår infektionen i luftsäckarna även efter att hästen tillfrisknat och de blir tysta smittspridare av bakterien.

I Sverige har vi mellan 2015-2020 haft i genomsnitt 76 kvarka-utbrott om året och dessa kontrolleras främst genom smittskyddsåtgärder.

Läs vidare om vad vi tillsammans kan göra för att sprida kunskap och skapa förståelse för hur vi kan förebygga och minska effekterna av kvarka.

Om kvarka

VAD ÄR KVARKA?2022-03-24T20:05:20+00:00

Kvarka är en övre luftvägsinfektion som är mycket smittsam och orsakas av bakterien Streptococcus equi. Sjukdomen kan ge förkylningssymptom, feber, hosta och variga bölder i huvudets och halsens lymfknutor. Utöver ett stort lidande hos drabbade hästar, leder sjukdomen till svåra ekonomiska konsekvenser inom hästnäringen.

Hos en del av hästarna kvarstår infektionen i luftsäckarna även efter att hästen tillfrisknat och de blir tysta smittspridare av bakterien.

I Sverige har vi mellan 2015-2020 haft i genomsnitt 76 kvarka-utbrott om året och dessa kontrolleras främst genom smittskyddsåtgärder.

Läs vidare om vad vi tillsammans kan göra för att sprida kunskap och skapa förståelse för hur vi kan förebygga och minska effekterna av kvarka.

VAD BEHÖVER DU VETA OM KVARKA?2022-03-25T12:22:20+00:00

Kliniska symtom på kvarka:

 • Feber (kroppstemperatur >38,5°C).
 • Näsflöde.
 • Hosta.
 • Nedsatt allmäntillstånd.
 • Nedsatt foderlust.
 • Bölder i huvudets och halsens lymfknutor (och i sällsynta fall på andra ställen, så kallad ”kastad kvarka”).
 • Upp till 100% smittsamhet och 10% dödlighet (vid höga smittdoser). Den genomsnittliga dödligheten ligger dock på 1-2%. PATOGENES: SÅ SMITTAR S. EQUI Filmen visar hur hästar infekteras av S. equi, och bakteriens beteende när den väl har trängt in i hästens kropp.

Patogenes: så smittar s. equi

Filmen visar hur hästar infekteras av S. equi, och bakteriens beteende när den väl har trängt in i hästens kropp.

Smittbärare: s. equis hemliga vapen för att bli persistent i populationer

HUR FÖREBYGGER MAN KVARKA?2023-11-08T14:38:23+00:00

Eftersom utbrott av kvarka kan få så allvarliga konsekvenser, såväl för djurens välbefinnande som ekonomiskt, är förebyggande åtgärder för att minska risken för infektion definitivt att föredra framför att behöva hantera ett utbrott. Generellt är smittskyddsrutiner och vaccination två viktiga förebyggande åtgärder som kompletterar varandra i kampen mot infektionssjukdomar.

Genom att lära dig din hästs normalvärden kan du snabbt känna igen tecken på sjukdom och ta till relevanta åtgärder.

Vilka är de viktigaste smittskyddsåtgärderna för att förebygga kvarka och andra infektionssjukdomar hos hästar?

Generella rekommendationer:
 • Stalla upp hästarna i mindre enheter om det är en stor anläggning. Gruppera unghästar, dräktiga ston och tävlingshästar för sig.
 • Låt hästarna gå i mindre grupper utomhus och undvik direktkontakt med andra grupper genom att ha dubbla staket.
 • Rengör vattenkar regelbundet.
 • Ha personlig utrustning för anläggningens hästar, t.ex träns och ryktborstar.
 • Upprätta en plan för vaccinationer, träckprovtagning och avmaskning. Fråga din veterinär om råd.
 • Upprätta en stalljournal där hästens temperatur, behandlingar, avmaskningar och vaccinationer noteras.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna!
 • Använd lädergrimmor istället för nylongrimmor.
 • Kontrollera hästarnas temperatur regelbundet. Gärna en gång dagligen.
Nya hästar på anläggningen:
 • Se till att det finns ett ankomststall eller annan möjlighet att sätta nytillkomna hästar på gården i karantän i minst tre veckor.
 • Identifiera hästar som utsatts för kvarka genom blodprov och provtagning av luftsäckar, helst innan djuren anländer eller under karantänperioden.Kontrollera temperaturen på hästarna i karantän två gånger dagligen.
 • Hästar som kommer till gården på tillfälligt besök ska ha lämnat hästägarförsäkran och ska inte tillåtas att ha kontakt med hästar som bor på gården.
Hästevenemang/Tävlingar
HUR HANTERAR MAN ETT UTBROTT OCH HUR BEHANDLAS KVARKA?2022-06-30T12:35:17+00:00

Tips & råd för hästägare

Om det värsta skulle ske och smitta ändå tar sig in i stallet, är det bra att ha en beredskapsplan redo.

Vid sjukdomsutbrott:

 • Agera omedelbart!
 • Stoppa alla hästtransporter till och från gården.
 • Isolera samtliga hästar i förebyggande syfte medan du kontaktar veterinär och beställer provtagning.
 • Använd ”trafikljussystemet” för att dela in hästarna i grupper och minska smittorisken för övriga hästar på gården och i närområdet.
 • Håll utkik efter kliniska symtom. Ta temperaturen på alla hästar minst två gånger om dagen. Hästar som har en temperatur som överstiger 38,5 °C ska sättas i karantän omedelbart.
 • Sjuka hästar ska helst inte hanteras av samma person som hanterar friska hästarna. Tänk på att smitta kan ske genom kläder och utrustning. Det är viktigt att byta kläder och att inte blanda utrustning mellan de olika grupperna.
 • Sätt upp skyltar med tydlig information.

Efter sjukdomsutbrott

 • Rengör stallet efter utbrott.
 • Hitta och behandla tysta smittbärare.
 • Se över hästarnas vaccinationsstatus och rådgör med veterinär så att alla hästar har relevant skydd

Tips & råd för hästägare

Trafikljussystemet:

RÖD GRUPP
Isolera omedelbart hästar som har kliniska symptom. Tänk på att inte sprida smittan till hästar i den gula och gröna gruppen genom t.ex. utrustning och kläder. Tvätta händerna noga mellan hantering av olika hästar.

GUL GRUPP
Alla hästar som har varit i kontakt med hästar i den röda gruppen, men som inte utvecklat symptom, placeras i denna grupp och övervakas dagligen. Om någon häst plötsligt skulle visa symptom på klinisk sjukdom, flyttas den utan dröjsmål till den röda gruppen.

GRÖN GRUPP
Här placeras alla hästar som inte varit i kontakt med någon häst i den röda- eller gula gruppen. Om en häst skulle visa tecken på sjukdom, flyttas den direkt till den röda gruppen.

För att behålla smittskydd i minnet kan du ladda hem vår broschyr och ha tillgänglig i stallet.

Tips & råd för hästägare

Bör smittade hästar behandlas medicinskt?

Behandling av akuta fall

En del smittade hästar tillfrisknar utan behandling, men återhämtningsperioden är ganska lång – vanligen mellan tre och sex veckor, om inga komplikationer tillstöter. Om hästar som har exponerats för smitta tidigt behandlas med antibiotika (penicillin) kan det förhindra att bölder bildas.

Men:
 • Bölder i lymfknutor kan snabbt växa sig så stora att antibiotika inte kan tränga in tillräckligt djupt.
 • Behandling kan krävas under flera veckor, och infektionen kan ändå blossa upp igen när behandlingen upphör.
 • Behandling med antibiotika kan störa den naturliga immunprocessen.

Allvarliga fall kräver akutbehandling med antibiotika, kortikosteroider och/eller operation (trakeotomi).

Behandling av smittbärare

 • Konkrement avlägsnas fysiskt.
 • Bensylpenicillinprokain administreras i luftsäckarna.
 • Systemiska antibiotika ges under två veckor.
 • Upprepade endoskopier och sköljningar tills infektionsfrihet konstateras.
KVARKAS GLOBALA FÖREKOMST2022-03-25T12:49:37+00:00

Kvarka tillhör de vanligaste infektionssjukdomarna som diagnostiseras på hästar. Mellan 2016 och 2020 hade vi i genomsnitt 76 utbrott om året, i Sverige.

Vid vissa större utbrott kan hundratals hästar smittas, med avsevärda konsekvenser såväl ekonomiskt som när det gäller djurens välbefinnande.

Endast Island är fritt från kvarka.

Både hästarna och s. Equi (kvarka) är globetrotters

Hästar transporteras omkring i hela världen för hästevenemang och försäljningar. På så sätt kan även infektioner spridas globalt. Nyligen skapades en global plattform som ska övervaka S. equis genuppsättning. 670 isolat från 19 länder undersöktes. Detta unika projekt visade med en rad exempel hur S. equi sprids i hela världen, liksom vikten av att förebygga smittspridning genom smittskyddsrutiner och diagnostiska tester. Studien identifierade sex breda stammar (BAPS-typer) av S. equi, varav typen BAPS2 har uppstått i Europa och dominerar där (Mitchell m.fl., 2021, Microbal Genomics).

Argentina, utbrott 1

UK, utbrott 152

Förenade Arabemiraten, utbrott 2

Samma variant av S. equi återfanns i polohästar från Argentina, Förenade Arabemiraten och UK, vilket framhäver ett exempel på internationell spridning av S. equi.

HUR BEKRÄFTAS KVARKA DIAGNOSTISKT?2022-03-05T08:00:25+00:00

I diagrammet nedan beskrivs Odling, PCR och ELISA:

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR2022-04-29T11:41:55+00:00

Vad behöver du veta om kvarka?

Kliniska symtom på kvarka:

 • Feber (kroppstemperatur >38,5°C).
 • Nosflöde.
 • Hosta.
 • Nedsatt allmäntillstånd.
 • Nedsatt foderlust.
 • Bölder i huvudets och halsens lymfknutor (i sällsynta fall på andra ställen, så kallad ”kastad kvarka”).
 • Upp till 100% smittsamhet och 10% dödlighet (vid höga smittdoser). Den genomsnittliga dödligheten ligger dock på 1-2%. Filmen PATOGENES: SÅ SMITTAR S. EQUI nedan visar hur hästar infekteras av S. equi, och vad som händer i hästens kropp efter att den blivit smittad.

Patogenes: så smittar s. equi

Filmen visar hur hästar infekteras av S. equi, och bakteriens beteende när den väl har trängt in i hästens kropp.

Smittbärare: s. equis hemliga vapen för att bli BESTÄNDIG i HÄSTpopulationer

Hur förebygger
man kvarka?

Eftersom utbrott av kvarka kan få så allvarliga konsekvenser, såväl för djurens välbefinnande som ekonomiskt, är förebyggande åtgärder för att minska risken för infektion definitivt att föredra framför att behöva hantera ett utbrott. Generellt är smittskyddsrutiner och vaccination två viktiga förebyggande åtgärder som ofta kompletterar varandra i kampen mot infektionssjukdomar.

Genom att lära dig din hästs normalvärden kan du snabbt känna igen tecken på sjukdom och ta till relevanta åtgärder.

Vilka är de viktigaste smittskyddsåtgärderna för att förebygga kvarka och andra infektionssjukdomar hos hästar?

Generella rekommendationer:
 • Stalla upp hästarna i mindre enheter om det är en stor anläggning. Gruppera unghästar, dräktiga ston och tävlingshästar för sig.
 • Låt hästarna gå i mindre grupper utomhus och undvik direktkontakt med andra grupper genom att ha dubbla staket.
 • Rengör vattenkar regelbundet.
 • Ha personlig utrustning för anläggningens hästar, t.ex träns och ryktborstar.
 • Upprätta en plan för vaccinationer, träckprovtagning och avmaskning. Fråga din veterinär om råd.
 • Upprätta en stalljournal där hästens temperatur, behandlingar, avmaskningar och vaccinationer noteras.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna!
 • Använd lädergrimmor istället för nylongrimmor.
 • Kontrollera hästarnas temperatur regelbundet. Gärna en gång dagligen.
Nya hästar på anläggningen:
 • Se till att det finns ett ankomststall eller annan möjlighet att sätta nytillkomna hästar på gården i karantän i minst tre veckor.
 • Identifiera hästar som utsatts för kvarka genom blodprov och provtagning av luftsäckar, helst innan djuren anländer eller under karantänperioden.Kontrollera temperaturen på hästarna i karantän två gånger dagligen.
 • Hästar som kommer till gården på tillfälligt besök ska ha lämnat hästägarförsäkran och ska inte tillåtas att ha kontakt med hästar som bor på gården.
Hästevenemang/Tävlingar
 • Använd egen transport eller endast väl rengjord/desinficerad transport
 • Låna inte andras vattenhinkar och låna aldrig ut din egen vattenhink. Vid påfyllning av hink, låt inte slangen vidröra vattnet.
 • Låt inte hästen ha kontakt med andra hästar.
 • Vattenkopp och krubba ska vara väl rengjorda och desinficerade
 • Tvätta händerna om du varit i kontakt med andra hästar. Låt inga främmande människor röra din häst utan att ha tvättat händerna innan.

Tips & råd för hästägare

Hur hanterar man ett utbrott och hur behandlas kvarka?

Om det värsta skulle ske och smitta ändå tar sig in i stallet, är det bra att ha en beredskapsplan redo.

Vid sjukdomsutbrott:

 • Agera omedelbart!
 • Stoppa alla hästtransporter till och från gården.
 • Isolera samtliga hästar i förebyggande syfte medan du kontaktar veterinär och beställer provtagning.
 • Använd ”trafikljussystemet” för att dela in hästarna i grupper och minska smittorisken för övriga hästar på gården och i närområdet.
 • Håll utkik efter kliniska symtom. Ta temperaturen på alla hästar minst två gånger om dagen. Hästar som har en temperatur som överstiger 38,5 °C ska sättas i karantän omedelbart.
 • Sjuka hästar ska helst inte hanteras av samma person som hanterar friska hästarna. Tänk på att smitta kan ske genom kläder och utrustning. Det är viktigt att byta kläder och att inte blanda utrustning mellan de olika grupperna.
 • Sätt upp skyltar med tydlig information.

Efter sjukdomsutbrott

 • Rengör stallet efter utbrott.
 • Hitta och behandla tysta smittbärare.
 • Se över hästarnas vaccinationsstatus och rådgör med veterinär så att alla hästar har relevant skydd

Tips & råd för hästägare

Trafikljussystemet:

RÖD GRUPP
Isolera omedelbart hästar som har kliniska symptom. Tänk på att inte sprida smittan till hästar i den gula och gröna gruppen genom t.ex. utrustning och kläder. Tvätta händerna noga mellan hantering av olika hästar.

GUL GRUPP
Alla hästar som har varit i kontakt med hästar i den röda gruppen, men som inte utvecklat symptom, placeras i denna grupp och övervakas dagligen. Om någon häst plötsligt skulle visa symptom på klinisk sjukdom, flyttas den utan dröjsmål till den röda gruppen.

GRÖN GRUPP
Här placeras alla hästar som inte varit i kontakt med någon häst i den röda- eller gula gruppen. Om en häst skulle visa tecken på sjukdom, flyttas den direkt till den röda gruppen.

För att behålla smittskydd i minnet kan du ladda hem vår broschyr och ha tillgänglig i stallet.

Tips & råd för hästägare

Bör smittade hästar behandlas medicinskt?

Behandling av akuta fall

De flesta hästar som insjuknar tillfrisknar utan behandling, men återhämtningsperioden är ganska lång – vanligen mellan tre och sex veckor, om inga komplikationer tillstöter. Om hästar som har exponerats för smitta tidigt behandlas med antibiotika (penicillin) kan det förhindra att bölder bildas.

Men:
 • Bölder i lymfknutor kan snabbt växa sig så stora att antibiotika inte kan tränga in tillräckligt djupt.
 • Behandling kan krävas under flera veckor, och infektionen kan ändå blossa upp igen när behandlingen upphör.
 • Behandling med antibiotika kan störa den naturliga immunprocessen.

Allvarliga fall kräver akutbehandling med antibiotika, kortikosteroider och/eller operation (trakeotomi).

Behandling av smittbärare

 • Konkrement avlägsnas fysiskt.
 • Bensylpenicillinprokain administreras i luftsäckarna.
 • Systemiska antibiotika ges under två veckor.
 • Upprepade endoskopier och sköljningar tills infektionsfrihet konstateras.

Kvarkas globala förekomst

Kvarka tillhör de vanligaste infektionssjukdomarna som diagnostiseras på hästar. Mellan 2016 och 2020 hade vi i genomsnitt 76 utbrott om året, i Sverige.

Vid vissa större utbrott kan hundratals hästar smittas, med avsevärda konsekvenser såväl ekonomiskt som när det gäller djurens välbefinnande.

Endast Island är fritt från kvarka.

Både hästarna och s. Equi (kvarka) är globetrotters

Hästar transporteras omkring i hela världen för hästevenemang och försäljningar. På så sätt kan även infektioner spridas globalt. Nyligen skapades en global plattform som ska övervaka S. equi. Totalt 670 isolat från 19 länder undersöktes. Detta unika projekt visade med en rad exempel hur S. equi sprids i hela världen, liksom vikten av att förebygga smittspridning genom smittskyddsrutiner och diagnostiska tester. Studien identifierade sex breda stammar (BAPS-typer) av S. equi, varav typen BAPS2 har uppstått i Europa och dominerar där (Mitchell m.fl., 2021, Microbal Genomics).

UK, Utbrott 152

Förenade Arabemiraten, utbrott 2

Argentina, utbrott 1

Samma variant av S. equi återfanns i polohästar från Argentina, Förenade Arabemiraten och UK, vilket framhäver ett exempel på internationell spridning av S. equi.

Hur bekräftas kvarka diagnostiskt?

I diagrammet nedan beskrivs Odling, PCR och ELISA:

BESKRIVNING FÖRDELAR NACKDELAR ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
ODLING Kliniska prover (aspirat från bölder, nässvabbprov, näs-/halssvabbprov resp. -sköljningar eller luftsäckssköljningar) påförs ett näringssubstrat där levande S. equi-bakterier kan växa under 24 timmar. Bakteriekolonierna odlas sedan i näringsmedier med laktos, sorbitol eller trehalos. S. equi fermenterar inte dessa sockerarter (det vill säga mediet surnar inte och pH-indikatorn förblir violett). Andra bakteriearter, såsom S. zooepidemicus, fermenterar laktos och/eller sorbitol, och mediet blir då gult. Bevisar förekomsten av livskraftiga S. equi-bakterier. Tar flera dagar. Dålig sensitivitet (60 procent). Kräver att S. equi utsöndras. Negativt resultat för fermentering (det sockerhaltiga mediet surnar inte) = positivt provsvar för S. equi. Kontaminering med andra bakterier är därför problematiskt för denna typ av test. Bekräfta kvarka med aspirat från lymfknutor med bölder.
PCR Efter centrifugering av de kliniska proverna (se ovan) erhålls en platta av celler. DNA renas ur denna och med PCR konstateras närvaron av en eller flera S. equi-specifika gener. Snabbt (resultat samma dag – testet kan utföras på 1 timme). >90 procents sensitivitet och >95 procents specificitet = det mest tillförlitliga testet. Kontaminerad utrustning (endoskop m.m.) kan resultera i falska positiva svar. Kräver att S. equi utsöndras. Bekräfta akuta och persistenta fall av kvarka.
ELISA Ett blodprov får koagulera och serumet tillvaratas. Serumet späds och appliceras på testplattor. Antikroppar mot två testproteiner från S. equi binder till testplattorna och upptäcks med hjälp av en anti-häst-antikropp, som gulfärgar testet. Ju gulare färg testet har, desto fler antikroppar har bundit till de båda S. equi-testproteiner som fanns i provet. Testresultat på 0,5 eller mer utgör positiva testsvar. Lätthanterad provtagning (1 ml blodserum räcker).

Snabba resultat (samma dag).

> 90% sensitivitet för nylig exponering.

> 95% specificitet avseende kvarka.

Upptäcker inte alla smittoexponerade hästar (antikroppar uppträder i blodserum först två veckor efter smittotillfället). Persisterande smittbärare? Screeningverktyg som identifierar hästar som behöver ytterligare utredning.

Ytterligare upplysningar

Lär dig mer om kvarka, hantering av utbrott och smittskyddsrutiner:

Till toppen